समानताले पक्कै फेर्छ, समाजको अनुहार

A joint product of Nepal Government and Nepal Red Cross.