Notice-Result of written exam and date of interview/practical examination

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालय अन्तरगत रहेका विभिन्न स्थायी दरवन्दीहरुमा पदपुर्ति गर्न असार १ गते देखि ४ गतेसम्म लिइएको (आन्तरिक खुल्ला र पूर्ण खुल्ला) लिखित परिक्षाको नतीजा प्रकाशित गरिएको छ । उर्तीण भएका उमेदवारहरु र पूर्ण खुल्ला तर्फ इलेक्टिसियन सहायक तह ४ मा निवेदन दिएका उमेदवारहरुको अन्तरवार्ताको सूचना पनि प्रकाशित भएको छ । सूचनाहरु सँलग्न छ ।
This file of notice contains:
a. Result of written examination for various post announced in Nepal Red Cross
b. Date of Interview / Practical examinations
 
Please click for  notice in detail:

http://www.nrcs.org/job/notice-result-written-exam-and-date-interviewpra...